Chapter 1

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  


Chapter 2

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  


Chapter 3

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Chapter 4

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Chapter 5

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  


Chapter 6

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  


Chapter 7

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  


Chapter 8

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  


Chapter 9

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  


Chapter 10

Verse: 1   2   3  


Previous: Nehemiah    Next: Job