Chapter 1

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  


Chapter 2

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  


Chapter 3

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  


Chapter 4

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  


Chapter 5

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  


Chapter 6

Verse: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  


Previous: Second Corinthians    Next: Ephesians